بیش از 60 آموزش

بیش از 20 ساعت

دیوار برشی فولادی – SPSW

تحلیل هیسترزیس دیوار برشی فولادی با بازشو در آباکوس

تحلیل هیسترزیس دیوار برشی فولادی با بازشو در آباکوس در این مثال قصد داریم تحلیل هیسترزیس دیوار برشی فولادی با…

group0
تومان450000

تحلیل سیکلی دیوار برشی فولادی کوپله در آباکوس

تحلیل سیکلی دیوار برشی فولادی کوپله در آباکوس در این مثال قصد داریم تحلیل سیکلی دیوار برشی فولادی کوپله را…

group0
تومان450000

دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارگذاری سیکلی در آباکوس

دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارگذاری سیکلی در آباکوس در این مثال قصد داریم آنالیز هیسترزیس دیوار برشی فولادی کوپله…

group0
تومان700000

تحلیل هیسترزیس دیوار برشی فولادی که فقط به تیر متصل شده در آباکوس

تحلیل هیسترزیس دیوار برشی فولادی که فقط به تیر متصل شده در آباکوس در این مثال قصد داریم دیوار برشی…

group0
تومان750000

شبیه سازی دیوار برشی فولادی چهار طبقه ی کوپله در آباکوس

شبیه سازی دیوار برشی فولادی کوپله ی چهار طبقه در آباکوس در این مثال قصد داریم دیوار برشی فولادی چهار…

group0
تومان850000

شبیه سازی دیوار برشی فولادی با سخت کننده تحت بار سیکلی در آباکوس

شبیه سازی دیوار برشی فولادی با سخت کننده تحت بار سیکلی در آباکوس در این مثال قصد داریم تحلیل هیسترزیس…

group0
تومان350000

اتصال تیر به ستون

اتصال خمشی با RBS و صفحه انتهایی پیچ شده به ستون تحت بار سیکلی در آباکوس

اتصال خمشی با RBS و صفحه انتهایی پیچ شده به ستون تحت بار سیکلی در آباکوس در این مثال قصد…

group0
تومان550000

رفتار استاتیکی اتصال صفحه انتهایی پیچ شده به ستون در آباکوس

رفتار استاتیکی اتصال صفحه انتهایی پیچ شده به ستون در آباکوس در این مثال قصد داریم رفتار استاتیکی اتصال صفحه…

group0
تومان350000

خرابی پیشرونده قاب خمشی فولادی در آباکوس

خرابی پیشرونده قاب خمشی فولادی در آباکوس در این مثال قصد داریم خرابی پیشرونده قاب خمشی فولادی را در نرم…

group0
تومان350000

خرابی پیشرونده سازه دو طبقه با سناریوی حذف ستون در آباکوس

خرابی پیشرونده سازه دو طبقه با سناریوی حذف ستون در آباکوس در این مثال قصد داریم خرابی پیشرونده سازه دو…

group0
تومان750000

اتصال تیر به ستون با استفاده از اتصال فلنجی و پیچ تحت بار مونوتونیک در آباکوس

اتصال تیر به ستون با استفاده از اتصال فلنجی و پیچ تحت بار مونوتونیک در آباکوس در این مثال قصد…

group0
تومان750000

خرابی پیشرونده قاب فولادی با روش حذف ستون در آباکوس

خرابی پیشرونده قاب فولادی با روش حذف ستون در آباکوس در این مثال قصد داریم خرابی پیشرونده قاب فولادی با…

group0
تومان650000

دیوار بنایی (دیوار آجری با ملات)

دیوار بنایی (دیوار آجری با ملات) تحت بارگذاری سیکلی با روش میکرو در آباکوس

دیوار بنایی (دیوار آجری با ملات) تحت بارگذاری سیکلی با روش میکرو در آباکوس در این مثال ما قصد داریم…

group0
تومان850000

دیوار بنایی (دیوار آجری با ملات) تحت بار زلزله در آباکوس

شبیه سازی دیوار بنایی (دیوار آجری با ملات) تحت بار زلزله در آباکوس در این مثال قصد داریم دیوار بنایی…

group0
تومان180000

مد خرابی قطری دیوار بنایی در آباکوس

مد خرابی قطری دیوار بنایی در آباکوس در این مثال قصد داریم مد خرابی دیوار بنایی را در نرم افزار…

group0
تومان80000

مد خرابی گهواره ای دیوار بنایی در آباکوس

مد خرابی گهواره ای دیوار بنایی در آباکوس در این مثال قصد داریم مد خرابی دیوار بنایی را در نرم…

group0
تومان80000

دیوار بنایی تقویت شده با FRP در آباکوس

دیوار بنایی تقویت شده با FRP در آباکوس در این مثال قصد داریم دیوار بنایی تقویت شده با FRP را…

group0
تومان120000

دیوار بنایی تقویت شده با تیر و ستون فولادی در آباکوس

دیوار بنایی تقویت شده با تیر و ستون فولادی در آباکوس در این مثال قصد داریم دیوار بنایی تقویت شده…

group0
تومان120000

جوشکاری قوسی

فرایند جوشکاری GTAW (Gas tungsten arc welding) یا TIG (tungsten inert gas) در آباکوس

فرایند جوشکاری GTAW (Gas tungsten arc welding) یا TIG (tungsten inert gas) در آباکوس در این مثال قصد داریم فرایند…

group0
تومان750000

فرایند جوشکاری قوسی بر روی پلیت با سابروتین Dflux در آباکوس

فرایند جوشکاری قوسی بر روی پلیت با سابروتین Dflux در آباکوس در این مثال قصد داریم فرایند جوشکاری قوسی بر…

group0
تومان200000

شبیه سازی جوشکاری قوسی در مسیر مستطیلی با سابروتین دی فلاکس در آباکوس

شبیه سازی جوشکاری قوسی در مسیر مستطیلی با سابروتین دی فلاکس در آباکوس در این مثال قصد داریم جوشکاری قوسی…

group0
تومان350000

جوشکاری چند پاسه ی پلیت با سابروتین دی فلاکس در آباکوس

جوشکاری چند پاسه ی پلیت با سابروتین دی فلاکس در آباکوس در این مثال قصد داریم جوشکاری قوسی دو پاسه…

group0
تومان250000

جوشکاری دو پاسه بر روی لوله با سابروتین دی فلاکس در آباکوس

جوشکاری دو پاسه بر روی لوله با سابروتین دی فلاکس در آباکوس در این مثال قصد داریم جوشکاری قوسی دو…

group0
تومان250000

فرایند جوشکاری قوسی بر روی لوله با سابروتین Dflux در آباکوس

فرایند جوشکاری قوسی بر روی لوله با سابروتین Dflux در آباکوس در این مثال قصد داریم جوشکاری قوسی بر روی…

group0
تومان250000

سیستم جرم – فنر – دمپر

ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی جرم-فنر-دمپر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس

ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی جرم-فنر-دمپر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس در این مثال قصد…

group0
تومان350000

معادله حرکت سیستم جرم – فنر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس

معادله حرکت سیستم جرم – فنر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس در این مثال قصد داریم…

group0
تومان250000

معادله حرکت سیستم جرم – فنر – دمپر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس

معادله حرکت سیستم جرم – فنر – دمپر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس در این مثال…

group0
تومان350000

بدست آوردن معادله حرکت سیستم جرم و فنر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس

بدست آوردن معادله حرکت سیستم جرم و فنر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس در این مثال…

group0
تومان250000

سیستم دو درجه آزادی با فنرهای غیر خطی در آباکوس

سیستم دو درجه آزادی با فنرهای غیر خطی در آباکوس در این مثال قصد داریم سیستم دو درجه آزادی با…

group0
تومان350000

محاسبه دوره تناوب سیستم جرم و فنر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس

محاسبه دوره تناوب سیستم جرم و فنر با استفاده از حل دستی و نرم افزار آباکوس در این مثال قصد…

group0
Free Course!

جوشکاری با لیزر – خمکاری با لیزر

فرایند خمکاری با لیزر در آباکوس

فرایند خمکاری با لیزر در آباکوس در این مثال قصد داریم فرایند خمکاری با لیزر را در نرم افزار آباکوس…

group0
تومان950000

حرکت پرتو لیزر بر روی منحنی درجه دو (y=ax2) با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس

حرکت پرتو لیزر بر روی منحنی درجه دو (y=ax2) با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس در این مثال قصد…

group0
تومان250000

حرکت پرتو لیزر بر روی منحنی درجه سه (y=ax3) با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس

حرکت پرتو لیزر بر روی منحنی درجه سه (y=ax3) با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس در این مثال قصد…

group0
تومان250000

حرکت پرتو لیزر بر روی منحنی سینوسی (y=Sinx) با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس

حرکت پرتو لیزر بر روی منحنی سینوسی (y=Sinx) با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس در این مثال قصد داریم…

group0
تومان250000

حرکت پرتو لیزر بر روی مسیر مثلثی با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس

حرکت پرتو لیزر بر روی مسیر مثلثی با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس پرتو لیزر به ترتیب از مسیرهای…

group0
تومان300000

فرایند شکل دهی با لیزر با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس

فرایند شکل دهی با لیزر با استفاده از سابروتین Dflux در آباکوس در این مثال قصد داریم فرایند شکل دهی…

group0
تومان300000

مهندسی ژئوتکنیک – خاک

تفاوت بین Gravity و Body force در نرم افزار آباکوس

تفاوت بین Gravity و Body force در نرم افزار آباکوس در این ویدیوی آموزشی ما قصد داریم در مورد تفاوت…

group0
Free Course!

ظرفیت باربری بلند مدت شمع تکی درون دو لایه خاک NC و OC در آباکوس

ظرفیت باربری بلند مدت شمع تکی درون دو لایه خاک NC و OC در آباکوس در این مثال قصد داریم…

group0
تومان150000

آموزش استپ جئواستاتیک Geostatic در نرم افزار آباکوس

آموزش استپ جئواستاتیک Geostatic در نرم افزار آباکوس در این ویدیوی آموزشی قصد داریم در مورد استپ جئواستاتیک در نرم…

group0
Free Course!

ظرفیت باربری پی نواری با استفاده از موهر کولمب و دراکر پراگر در آباکوس

ظرفیت باربری پی نواری با استفاده از موهر کولمب و دراکر پراگر در آباکوس در این مثال قصد داریم ظرفیت…

group0
تومان90000

نشست تحکیمی نهایی خاک رس NC با استفاده از مدل Cam Clay در آباکوس

نشست تحکیمی نهایی خاک رس NC با استفاده از مدل Cam Clay در آباکوس این مثال از کتاب سم هلوانی…

group0
Free Course!

اندرکنش بین خاک و فونداسیون در آباکوس

اندرکنش بین خاک و فونداسیون در آباکوس در این مثال قصد داریم اندرکنش بین خاک و فونداسیون را در نرم…

group0
تومان70000

دمپر تسلیمی

تحلیل سیکلی دمپر تسلیمی خمشی – برشی در آباکوس

تحلیل سیکلی دمپر تسلیمی خمشی – برشی در آباکوس در این مثال قصد داریم تحلیل سیکلی دمپر تسلیمی خمشی –…

group0
تومان550000

تحلیل هیسترزیس رینگ استیلی (دمپر تسلیمی) در آباکوس

تحلیل هیسترزیس رینگ استیلی (دمپر تسلیمی) در آباکوس در این مسئله قصد داریم تحلیل هیسترزیس رینگ استیلی (دمپر تسلیمی) را…

group0
تومان250000

تحلیل پوش آور دمپر شکاف دار در آباکوس

تحلیل پوش آور دمپر شکاف دار در آباکوس در این مثال قصد داریم تحلیل پوش آور دمپر شکاف دار را…

group0
تومان350000

دمپر تسلیمی فلزی خمشی – برشی تحت بارگذاری سیکلی در آباکوس

دمپر تسلیمی فلزی خمشی – برشی تحت بارگذاری سیکلی در آباکوس در این مثال قصد داریم دمپر تسلیمی فلزی خمشی…

group0
تومان350000

تحلیل هیسترزیس لینک برشی قائم در آباکوس

تحلیل هیسترزیس لینک برشی قائم در آباکوس در این مثال قصد داریم تحلیل هیسترزیس لینک برشی قائم را در نرم…

group0
تومان350000

دمپر نواری تحت بار گذاری سیکلی در آباکوس

دمپر نواری تحت بار گذاری سیکلی در آباکوس در این مثال قصد داریم دمپر نواری تحت بارگذاری سیکلی را در…

group0
تومان200000

شکل دهی تدریجی

شکل دهی تدریجی مخروطی شکل ورق با استفاده از نرم افزار آباکوس و نرم افزار متلب

شکل دهی تدریجی مخروطی شکل ورق با استفاده از نرم افزار آباکوس و نرم افزار متلب در این مثال قصد…

group0
تومان300000

شکل دهی تدریجی برای هرم ناقص در نرم افزار آباکوس

شکل دهی تدریجی برای هرم ناقص در نرم افزار آباکوس در این مثال قصد داریم فرایند شکل دهی تدریجی ورق…

group0
تومان250000

شکل دهی تدریجی برای نیم کره با استفاده از نرم افزار آباکوس و نرم افزار متلب

شکل دهی تدریجی برای نیم کره با استفاده از نرم افزار آباکوس و نرم افزار متلب در این مثال قصد…

group0
تومان300000

شکل دهی تدریجی برای هایپربولیک با استفاده از نرم افزار آباکوس و نرم افزار متلب

شکل دهی تدریجی برای هایپربولیک با استفاده از نرم افزار آباکوس و نرم افزار متلب در این مثال قصد داریم…

group0
تومان300000

فرایند شکل دهی تدریجی ورق در آباکوس

فرایند شکل دهی تدریجی ورق در آباکوس در این مثال قصد داریم فرایند شکل دهی تدریجی ورق را در نرم…

group0
تومان80000

دوره شکل دهی تدریجی ورق در آباکوس

دوره شکل دهی تدریجی ورق در آباکوس در این دوره شبیه سازی شکل دهی تدریجی ورق که با عبارات ISF…

group0
تومان860000

برخورد – نفوذ – آسیب

برخورد سرعت بالای پرتابه تیتانیومی به پلیت آلومینومی در آباکوس

برخورد سرعت بالای پرتابه تیتانیومی به پلیت آلومینومی در آباکوس در این مثال قصد داریم برخورد سرعت بالای پرتابه تیتانیومی…

group0
تومان550000

نفوذ پرتابه صلب به پلیت آلومینومی در آباکوس

نفوذ پرتابه صلب به پلیت آلومینومی در آباکوس در این مثال قصد داریم نفوذ پرتابه صلب به پلیت آلومینومی را…

group0
تومان450000

برخورد بالستیک پرتابه کروی به پلیت آلومینومی در آباکوس

برخورد بالستیک پرتابه کروی به پلیت آلومینومی در آباکوس در این مثال قصد داریم برخورد بالستیک پرتابه کروی به پلیت…

group0
تومان350000

برخورد پروجکتایل استوانه ای به پلیت آلومینومی در آباکوس

برخورد پروجکتایل استوانه ای به پلیت آلومینومی در آباکوس در این مثال قصد داریم برخورد پروجکتایل استوانه ای به پلیت آلومینومی…

group0
تومان450000

برخورد و نفوذ پرتابه صلب به پلیت آلومینومی در آباکوس

برخورد و نفوذ پرتابه صلب به پلیت آلومینومی در آباکوس در این مثال ما قصد داریم برخورد و نفوذ پرتابه…

group0
Free Course!

دوره نفوذ و برخورد پرتابه به هدف در آباکوس

دوره نفوذ و برخورد پرتابه به هدف در آباکوس این دوره شامل 5 آموزش و مدت زمان این دوره بیش…

group0
تومان1250000

تحلیل اویلرین – لاگرانژین

شبیه سازی مخزن آب هوایی تحت بار زلزله در آباکوس

شبیه سازی مخزن آب هوایی تحت بار زلزله در آباکوس در این مثال قصد داریم مخزن آب هوایی تحت بار…

group0
تومان350000

ورود آونگ درون آب با روش اویلرین – لاگرانژین در آباکوس

ورود آونگ درون آب با روش اویلرین – لاگرانژین در آباکوس در این مثال قصد داریم ورود یا حرکت آونگ…

group0
Free Course!

برخورد قطره آب به سطح آب با روش اویلرین در آباکوس

برخورد قطره آب به سطح آب با روش اویلرین در آباکوس در این مثال برخورد قطره آب به سطح آب…

group0
Free Course!

برخورد یک کره توخالی به سطح آب با روش اویلرین لاگرانژین در آباکوس

برخورد یک کره توخالی به سطح آب با روش اویلرین لاگرانژین در آباکوس در این مثال قصد داریم برخورد یک…

group0
Free Course!

برخورد مایل توپ به درون آب با روش CEL در آباکوس

برخورد مایل توپ به درون آب با روش CEL در آباکوس در این مثال قصد داریم برخورد مایل توپ به…

group0
Free Course!

برخورد بطری پر از آب به زمین با روش اویلرین – لاگرانژین در آباکوس

برخورد بطری پر از آب به زمین با روش اویلرین – لاگرانژین در آباکوس در این مثال قصد داریم برخورد…

group0
Free Course!